Algemene voorwaarden echopraktijk Dordrecht.

1. Echopraktijk Dordrecht maakt zowel medische echo’s als ook pret echo’s. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen beide type echo’s zullen de verschillen hier worden toegelicht.
- Medische echo’s zijn alle echo’s waarbij de cliënt wegens medische redenen is doorverwezen door een arts/verloskundige.
- Pret echo’s zijn alle echo’s die om niet-medische redenen (zonder verwijzing door een arts/verloskundige) op eigen initiatief van de cliënt worden gemaakt.
Deze voorwaarden hebben betrekking op alle diensten geleverd door echopraktijk Dordrecht.

Artikel 2 t/m 11 hebben uitsluitend betrekking op medische echo’s.

2. Medische echo’s uitgevoerd door echopraktijk Dordrecht worden uitsluitend uitgevoerd door gediplomeerde echoscopisten. Deze zijn tevens aangesloten bij de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) en/of de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

3. Medische echo’s uitgevoerd door echopraktijk Dordrecht bestaan uit:

  • Vitaliteitsecho

  • SEO (structureel echo onderzoek, 20 weken echo)

  • Termijnecho

  • Diagnose echo’s (bloedverlies, groei echo, liggingsecho en placenta localisatie)

4. Zorgverzekeraars stellen vast hoeveel medische echo’s worden vergoed. Zorgverzekeraars hanteren hierbij het advies van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Echopraktijk Dordrecht declareert de zorg direct bij de zorgverzekeraar van cliënt. Echo’s die door de zorgverzekeraar van cliënt niet worden uitgekeerd kunnen bij cliënt in rekening worden gebracht.

Vitaliteitsecho’s worden in 2018 vergoed wanneer hier een medische indicatie voor is. Deze indicatie ontvangt echopraktijk Dordrecht via een verwijzing van de verloskundige. Wanneer een medische indicatie ontbreekt dient de cliënt de kosten voor deze echo zelf te vergoeden.
Bij het vaststellen van een termijn voorbij de 8 weken en 5 dagen zal restitutie van deze echo aan cliënt plaatsvinden mits cliënt verzekerd is voor geleverde zorg.

5. Wanneer er tijdens de echo geen zorgverzekering actief is dient de cliënt de kosten van de echo voorafgaand aan de echo te voldoen. Dit kan via overboeking of pin transactie op locatie.

6. Het verplaatsen van een medische afspraak kan 48 uur voor de afspraak kosteloos plaatsvinden. Bij niet tijdig verplaatsen (binnen 48 uur voor de afspraak) wordt de echo alsnog bij de cliënt in rekening gebracht. Echopraktijk Dordrecht hanteert hiervoor het tarief wat door het NZa elk jaar wordt vastgesteld. Zie www.nza.nl.

7. Annulering door de cliënt dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van aanvang van de echo plaats te vinden. Bij het niet tijdig annuleren en/of te laat/niet verschijnen op de afspraak worden de kosten van de echo bij cliënt in rekening gebracht. Echopraktijk Dordrecht hanteert hiervoor het tarief wat door het NZa elk jaar wordt vastgesteld. Zie www.nza.nl.

8. Het verplaatsen van een medische afspraak en/of annulering van de afspraak dient via de mail of telefonisch plaats te vinden. Client ontvangt altijd van Echopraktijk Dordrecht een e-mail bevestiging van de wijziging en/of annulering. Deze e-mail dient als bewijs van de wijziging en/of annulering van de medische afspraak en dient cliënt goed te bewaren.
Wanneer cliënt deze bevestiging niet ontvangt dient deze contact op te nemen met Echopraktijk Dordrecht waarna deze wederom zal worden verzonden.

9. Client dient bij het maken van een afspraak de termijn te hanteren behorende bij de soort echo, zie onderstaand overzicht

  • Vitaliteitsecho – tot week 8 en 5 dagen zwangerschap

  • SEO – tussen week 18 en 21 van de zwangerschap

  • Termijnecho – tussen week 8 en 5 dagen en week 13 van de zwangerschap

  • Diagnose echo’s – geen specifieke termijnen

Wanneer de zwangerschapstermijn tijdens het onderzoek afwijkt waardoor de echo niet kan worden uitgevoerd dan worden de kosten hiervan bij cliënt in rekening gebracht.

10. Het verplaatsen en/of annuleren van een echo is niet mogelijk via de online agenda. Client dient dit via de e-mail of telefonisch aan echopraktijk Dordrecht door te geven. Echopraktijk Dordrecht zal de definitieve wijziging en/of annulering altijd via een e-mail aan cliënt bevestigen. Wanneer cliënt geen bevestiging heeft ontvangen dient cliënt hierover direct contact met echopraktijk Dordrecht op te nemen.

11. Bij het constateren van een medische afwijking tijdens een van de onderzoeken of bij twijfel daarvan zal de echoscopist uw arts/verloskundige daarover informeren en in overleg doorverwijzen voor vervolgonderzoek. Echopraktijk Dordrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor missen of het niet vaststellen van een diagnose.

Artikel 12 t/m 20 hebben uitsluitend betrekking op pretecho’s.

12. Pretecho’s uitgevoerd door Echopraktijk Dordrecht bestaan uit:

  • 2D echo  (o.a. geslachtsbepaling)

  • 3D/4D echo

13. Het vaststellen van medische afwijkingen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts/verloskundige. Hierdoor kan Echopraktijk Dordrecht op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden bij het niet vaststellen van medische afwijkingen.

14. Echopraktijk Dordrecht behoudt zich het recht voor om bij het constateren van een medische afwijking u alsook de behandelend arts/verloskundige hierover te informeren.

15. Het echoconsult is een volledige vrije keuze van de cliënt. Omdat er geen sprake is van medische beoordeling, zal om deze reden dan ook geen meting verricht worden. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als een medische beoordeling. Het is de cliënt door bovenstaande duidelijk dat de echoscopiste slechts de bedienaar van het apparaat is.

16. De betaling geschiedt via pin-transactie voorafgaand aan de pretecho. Bij het in gebreke blijven van een betaling om welke reden dan ook blijft het beeld en geluidsmateriaal in bezit van echopraktijk Dordrecht. Het beeld en geluidsmateriaal zal zo snel als mogelijk aan de cliënt worden overgedragen zodra de betaling is voldaan. 

17. Echoafspraken kunnen kosteloos verplaatst of geannuleerd worden wanneer dit minimaal 24 uur voordat de echo zal plaatsvinden is doorgegeven aan echopraktijk Dordrecht. Bij het door de cliënt annuleren van een echo afspraak, binnen 24 uur voor aanvang echo, en/of het niet nakomen van de echo afspraak zal door echopraktijk Dordrecht annuleringskosten in rekening worden gebracht bij de cliënt. Deze kosten bedragen 75% van het tarief voor de desbetreffende echo.

18. Scantijd van de echo start vanaf het moment dat de echoscopiste de probe op de buik plaatst. Bij een ongunstige ligging zal de echoscopiste handelingen uitvoeren en/of cliënt vragen bepaalde handelingen uit te voeren om het kindje gunstig in beeld te krijgen. Deze handelingen vinden binnen de scantijd plaatst en dienen ook als onderdeel van de scantijd gezien te worden. Vertragingen die te wijten zijn aan cliënt kunnen in mindering worden gebracht van de scantijd.

19. Echopraktijk Dordrecht biedt haar klanten bij een zeer ongunstige ligging terugkomst garantie aan. De echoscopiste zal beoordelen wanneer hier sprake van is en zal dan een herhalingsafspraak maken. Veel externe factoren waar echopraktijk Dordrecht geen invloed op heeft (a.o. weinig vruchtwater, hoog BMI, ongunstige ligging kind) kunnen de echo negatief beïnvloeden. Echopraktijk Dordrecht kan daardoor geen garantie bieden op de kwaliteit van de beelden.

Artikel 20 t/m 27 hebben betrekking op alle diensten geleverd door echopraktijk Dordrecht.

20. Het geslacht van de baby kan nooit met 100% zekerheid worden vastgesteld.

21. Het is niet toegestaan privé beeldmateriaal (foto en/of film) te maken tijdens de echo.

22. Betaling van de door echopraktijk Dordrecht gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de cliënt/opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

23. Echopraktijk Dordrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe dan wel indirecte schade en/of letsel toegebracht aan cliënten en derden voortvloeiende uit haar werkzaamheden, ook niet met betrekking tot financiële dervingen.

24. Bij annulering van de echo afspraak door echopraktijk Dordrecht kan door de cliënt geen schade en/of kosten worden verhaald op echopraktijk Dordrecht, doch zal echopraktijk Dordrecht (indien mogelijk) binnen 7 dagen nadat de definitieve afspraak zou hebben plaatsgevonden contact opnemen met de cliënt voor het maken van een nieuwe afspraak.

25. Indien u na afloop van het onderzoek niet tevreden bent en een klacht heeft, kunt u dit het beste bespreken met de behandelend echoscopist en/of melden bij de directie van echopraktijk Dordrecht. Mocht dit voor u niet afdoende zijn, dan kunt u zich bij medische echo’s wenden tot de klachtencommissie van de BEN. Bij pretecho’s kunt u zich wenden tot de consumentenbond.

26. I.v.m het corona virus zal Echopraktijk Dordrecht voorzorgsmaatregelen treffen om cliënten en personeel zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer een cliënt positief is getest op corona dan dient cliënt Echopraktijk Dordrecht hiervan op de hoogte te brengen. Mocht cliënt hierin nalatig zijn geweest en personeel/cliënten hebben blootgesteld aan het virus dan zullen alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening komen van client.

27. Wegens het corona virus is het uitsluitend toegestaan met maximaal twee personen naar de echo te komen. Naast de cliënt betekend dit dat een partner of een familielid of een vriend(in) mee mag komen. Kinderen zijn niet toegestaan bij de echo aanwezig te zijn.

Mei 2020

Algemene voorwaarden

maak hier uw online afspraak

Maaskant-Erf 18
3315 KK Dordrecht
078 - 622 4193 / e-mail

4D echo dordrecht